Byte av panel på garage

Under vecka 41 planeras arbete med byte av panel på garagens gavlar påbörjas. Arbetet förväntas inte påverka vår möjlighet att nyttja garagen.

På årsmötet i maj fattades ett beslut att styrelsen skulle ombesörja upphandling av entreprenör för byte av dålig panel på garagens gavlar. För mer information från årsmötet, se aktuellt.