2021

Protokoll från årsmötet för Kv Gårdvarens Samfällighetsförening 18 maj 2021.

Årsmötet skedde som ett digitalt möte (via Teams) kl 18.00. Kallelse till mötet har lagts i alla med­ lemmars brevlådor.

Anslutna till årsmötet var 26 st deltagare .

1/0rdföranden Jan Forseth förklarade årsmötet öppnat.

2/ Val av ordförande för stämman: Stämman valde sittande Jan Forseth som ordförande för mötet.

3/ Val av sekreterare för stämman: Sittande Kerstin Ljungberg valdes som sekreterare.

4/ Val av två Justeringsmän: Stämman valde Caroline Hellund och Jonas Tannerstad att justera årsmötesprotokollet.

5/ Styrelsens och revisorernas berätt elser: Ordf. Janne Forseth läste upp årets verksamhets­ berättelse och Revisor Henrik Andreasson berättade att han och revisor Martin Rengman har gått igenom verksamhetsårets handlingar och räkenskaper och de har inget att anmärka på och godkänner dessa.

6/ Ansvarsfrihet för styrelsen: På ordförandens fråga till stämmans deltagare beslöt de att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020-2021. Stämman beslöt också bevilja revisorerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021 och godkänna deras berättelse.

7I Ersättning till styrelsen och revisorerna: Stämman beslutade att ersättningen skall vara oförändrad för styrelsen och också oförändrad till revisorer och valberedning under det kommande verksamhetsåret .

8/ Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststatistik samt debiteringslängd: Stämman beslutade att det skall ligga kvar som föregående år.

9/ Val av styrelse:

Ordförande; Jan Forseth mandattid 2 år
Kassör; Leif Johansson mandattid 2 år
Ledamot; Ulrika Muhr mandattid 2 år
Ledamot; Camilla Wallin kvarstår på 1 år
Ledamot; Kerstin Ljungberg kvarstår på 1 år

10/ Val av revisorer: Henrik Andreasson och Martin Rengman omvaldes som revisorer på 1 år.

11/ Val av valberedning: Daniel Christensen omvaldes som valberedare på 1 år . Nyval av Hanna Halldin på 1 år .

12/ Propositioner: Inga har inkommi t.

13/ Motioner: Inga motioner har inkommit till info@gardvaren .com

14/ Övriga frågor: Inga.

15/ Plats för stämmoprotokollet: Finns hos sekreterare Kerstin Ljungberg, Erikshultsvägen 28. Samt visas på vår hemsida.

16/ Mötet avslutas: Janne, mötesordföranden tackade alla som deltagit på mötet och förklarade mötet avslutat.

Jan Forseth, mötesordförande                                           Kerstin Ljungberg, mötessekreterare                                                                                   

Caroline Hellund, justerare                                               Jonas Tannerstad, justerare