Välkommen

Samfälligheten Gårdvarden består av 76 hushåll och samtliga fastigheter finns på Erikshultsvägen och Olofbergsvägen. Hushållen är indelade på tre gårdar:
Östra, Mellan och Västra gården.

Samfälligheten (vi alla) står för skötsel av garage, lekplatser och gemensamhets­ytor. Snöröjning och el i området ingår i samfällighetsföreningen.

Samfällighetens styrelse består av sex ledamöter. Styrelsen väljs på årsmötet som vanligtvis hålls i maj. På årsmötet väljs även övriga funktionärer, t.ex. revisorer och valberedning.

Hemsida
Samfälligheten har en hemsida: www.gardvaren.com som sköts av webbmaster Hanna Halldin och Camilla Wallin. Här kan man hitta kontaktuppgifter till styrelsen och andra av årsmötet valda funktionärer. Det finns också en sida där man hittar senaste nytt från styrelsen och annan aktuell information. Ta för vana att besöka hemsidan med jämna mellanrum!

Skötsel av gårdarna
För att hålla avgifterna nere sköter vi så mycket vi kan själva, t.ex. gräsklippning, målning, sopning och enklare reparationer. Detta brukar ske vid en gemensam städdag 1 gång/år. Om ni inte kan medverka på städdagen – vänligen meddela det till er gårdsrepresentant eller någon i styrelsen.

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för dagvattenledningen från fastigheten fram till en halvmeter utanför tomtgränsen.

Dålig sikt i gatukorsningar och tomtutfarter är en allvarlig trafikfara. Du som fastighetsägare uppmanas att ta bort växtlighet som skymmer sikten. Staket och häckar i hörn bör därför inte överskrida en höjd på 80 cm.

Trivselregler för samfälligheten

Bilåkning
Vi får endast köra in på gårdarna för av- och pålastning, men kör då i ”gåfart” och kör inte in i onödan. Det handlar om säkerhet och trivsel. Detta gäller även mopeder. Parkering på gårdarna är inte tillåten, då räddningsfordon måste ha fullt tillträde till gårdarna.

Fordonstvätt
Vi följer riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län antagna av Miljönämnden i Örebro kommun, vilket innebär att vi avstår från tvätt av bilar på våra gårdar!

Garagen
Endast motorvärmare med timer får användas. 3-4 bilar delar på en 10A-säkring som kan belastas med 2300W. En motorvärmare drar ca 225W. En kupévärmare drar ca 1500W varför det inte är tillåtet att använda det i garagen. Alla platser har egen elmätare och elförbrukningen faktureras 1 gång/år. Extra garage kan finnas att hyra. Kontakta någon i styrelsen för att få besked.

Husdjur
För allas trivsel följer vi Örebro kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. Det innebär att hundar och katter ska hållas kopplade inom vårt område. Det bor många småbarnsfamiljer i området och för deras skull vill vi erbjuda lekplatser och gräsytor som är fria från avföring från husdjur. Det finns också flera som lider av allergier och de ska kunna öppna sina altandörrar utan att det smiter in en katt i huset.

Grannsamverkan
Vår samfällighet är med i Grannsamverkan, som drivs av Lokalpolisområde Örebro. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Det handlar i stort om sunt förnuft och att man gärna frågar om man kan hjälpa till om man ser någon man inte känner igen. Det visar att vi är intresserade och har ”koll”. Ofta räcker det för att personer ska undvika att gå vidare med att utföra brott i området.